Pho3nix Kids Triathlon by Nicola Spirig
Τρίαθλος
Τριαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδας
Γενικοί όροι | PHO3NIX KIDS TRIATHLON BY NICOLA SPIRIG
Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Προνηπιαγωγείου, Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου.
Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους.
Κάθε παιδί συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει.
Στους αγώνες της διοργάνωσης μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και εγκαίρως εγγεγραμμένοι.
Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.
Η δράση πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας έχει το δικαίωμα η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα να αποφασίσουν την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.
Η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση, με ανάρτηση στη ιστοσελίδα της δράσης.
Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον γονέα ή κηδεμόνα για τον κάθε συμμετέχοντα κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής είναι απολύτως αληθή. Σε περίπτωση που η αίτηση/δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων προς την Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα μέσω του τρίτου προσώπου.

Γενικοί όροι PHO3NIX Kids Triathlon

Kids Triathlos
Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων για τον εκάστοτε δηλούμενο συγκεκριμένο σκοπό.
Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν ή μη στη χρήση της εικόνας τους, που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό σύμφωνα με τη δήλωση προσωπικών δεδομένων.
Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν ή μη στη φωτογράφηση τους κατά την ημέρα και τις ώρες διεξαγωγής του αγώνα από φωτογράφους της διοργάνωσης και το Επίσημο Φωτογραφικό Πρακτορείο της διοργάνωσης, καθώς και στη λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτικής καταγραφής του γεγονότος σύμφωνα με τη δήλωση προσωπικών δεδομένων.

Όροι Εγγραφής:


Η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να κλείσει τις εγγραφές χωρίς πρότερη ενημέρωση.
Η εγγραφή στους αγώνες της διοργάνωσης είναι δυνατή μόνο μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης ή με άλλους τρόπους που θα υποδειχθούν από την Οργανωτική Επιτροπή.
Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει και η σχετική κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων σύμφωνα με τη φόρμα εγγραφής.
Απαγορεύεται η πραγματοποίηση περισσοτέρων της μιας εγγραφής στον ίδιο αγώνα από τον ίδιο συμμετέχοντα. Μη έγκυρες εγγραφές, οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν ακολουθούν τους κανονισμούς της διοργάνωσης, ακυρώνονται χωρίς πρότερη ενημέρωση.

Όροι Συμμετοχής την Hμέρα του Αγώνα


Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών, των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης.
Οποιαδήποτε παράβαση ή μη τήρηση των κανονισμών του αγώνα, έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον αγώνα και τη διαγραφή του από τα αποτελέσματα του αγώνα .
Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται, δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο δρομέα σε καμία περίπτωση.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να σέβονται τις οδηγίες που έχουν λάβει από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια που προηγείται του αγώνα (π.χ. Τεχνικές Οδηγίες, Πρόγραμμα Αγώνα, κλπ.) και οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.
Η πρόσβαση στη διαδρομή του αγώνα, την περιοχή εκκίνησης και τερματισμού δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σε μη εγκύρως εγγεγραμμένους δρομείς (άτομα χωρίς εμφανή έγκυρο αριθμό συμμετοχής).
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν μαζί τους τον προσωπικό εξοπλισμό για την κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν από την οργανωτική επιτροπή.
Τριαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδας
ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η επίσημη σελίδα της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Τ.Ο.Ε.).
Επίσημος φορέας για την ανάπτυξη και διάδοση του Τριάθλου στην Ελλάδα.
info@hellastriathlon.org

2106030411
© Copyright T.O.E.